تبلیغات
گُلگَشت 20 - سوالات درس ششم - جغرافیای پیش دانشگاهی
 
گُلگَشت 20
جغرافیا ، بخشی از جامعه است .
درس ششم - جغرافیای پیش دانشگاهی

1-چه چیزتوانایی انسان رابرای سنجش موج های غیرمرئی گسترش داد(نیمه اول87)

عکس های فروسرخ تهیه شده اززمین

2- رابطه پیکسل باقدرت تفکیک درماهواره های سنجش ازراه دورچیست(نیمه اول87) (نیمه اول86)

هرچه اندازه یک پیکسل کوچک ترباشدقدرت تفکیک تصویرآن بیشتروپدیده های کوچک تری درآن قابل مشاهده وبررسی است

3-سیستم سنجنده فعال وغیرفعال رابایکدیگرمقایسه کنید(نیمه اول87)

درسیستم فعال سنجنده خوددارای منبع انرژی است وباارسال انرژی به پدیده هاودریافت بازتاب آن ها،داده هاراجمع آوری می کند-درسیستم سنجنده غیرفعال سنجنده منبعی برای ارسال انرژی نداردوبرای سنجش میزان انرژی بازتاب شده ازپدیده ها،ازانرژی خورشیدی استفاده می کند

4-ماهواره هادرمدارهای معین ودرارتفاع های ............ ودرمسیرهای ........... به دورزمین گردش می کنند(نیمه اول87)

مختلف-گوناگون

5- جدول زیرراکامل کنید(نیمه اول84) (نیمه اول86)

نام ماهواره

ویژگی های ماهواره

.......(لندستLANDSAT)

هر16 روزیک باراطلاعات راازسطح زمین جمع آوری می کند

.......(نواNOAA)

درمطالعات هواشناسی ازآن استفاده می شود

اسپات

برجسته نمایی –تصویربرداری مایل

6-چهارموردازکاربردهای سنجش از راه دوردرجغرافیاراذکرکنید(نیمه اول84)

تهیه داده های قابل اعتمادازپدیده های سطح زمین ودسته بندی دقیق آنها-نمایش ارتباط بین پدیده های بخشی ازسطح زمین ازطریق داده های سنجش ازدور-تهیه نقشه های پایه وموضوعی ازنواحی گوناگون کره زمین باسرعت ودقت بیشتر-تهیه مدلهای دقیق سه بعدی ازسطح زمین به کمک داده های سنجش ازدور-شناسایی پدیده هاوپردازش تصاویرماهواره ای به منظوربهره برداریازمنابع زمینی-بررسی وضعیت هواوامکان پیش بینی وکنترل آن-ارزیابی وبرآوردخسارتهای وارده براثرمخاطرات طبیعی(مثل زلزله)ازطریق مقایسه تصاویرمربوط به زمانهای مختلف

7-ماهواره نوا(NOAA)چه ماهواره ای است وچه نوع اطلاعاتی رابه زمین مخابره می کند؟(نیمه اول84)

ازنوع ماهواره های سنجش ازدوراست و درمطالعات هواشناسی ازآن استفاده می شودوداده هایی چون میزان دما،رطوبت،ویژگی لایه های ابرو... رامخابره می کند

8-سنجنده راتعریف کنیدوانواع آن رانام ببرید(نیمه اول84)

دستگاه هایی هستند که بااستفاده از میزان انرژی بازتاب شده ازپدیده ها، داده هاراجمع آوری می کنندوبه دونوع فعال وغیرفعال تقسیم می شوند

9-منبع داده های سنجش ازراه دورچیست؟(نیمه اول86)

بازتاب امواج الکترومغناطیسی خورشیدازپدیده هاواشیاء زمینی

10-ازنظرنوع کارکردماهواره های سنجش ازدورراباماهواره های مخابراتی مقایسه کنید(نیمه اول86)

ماهواره های مخابراتی برای تقویت ارتباطات تلفنی یادریافت وپخش برنامه های تلویزیونی بین نقاط مختلف بکارمی رود- درحالی که ماهواره های سنجش ازدورباتصویربرداری ازپدیده های سطح زمین نوع پدیده هاونحوه بهره برداری ازآنهارامشخص می کند

11-درافسانه های ایران باستان ویونان باستان چه کسانی تلاش نمودندتازمین راازفواصل دورمشاهده کنند؟

درافسانه های ایران کیکاووس ودرافسانه های یونان ایکاروس

12-پس ازجنگ جهانی دوم چه مسئله ای گامی دیگردرمسیرگسترش استفاده سنجش ازدوربودتوضیح دهید

استفاده ی وسیع ازعکس های هوایی که توسط هواپیماهای ویژه ی عکسبرداری تهیه می شد.این عکس هابازاویه دیدمایل یاعمودتهیه می شدند

13-درحال حاضرکدام وسیله کاربرداشت اطلاعات اززمین رادرعلم سنجش ازدورانجام می داد؟(ماهواره ها)

14-سنجش ازدورراتعریف کنید

دریافت وثبت اطلاعات فیزیکی وشیمیایی ازپدیده های مختلف زمین ازفاصله ی دورراسنجش ازدورمی گویند

15-فناوری سنجش ازدوربه دلیل برخورداری ازچه ویژگی هایی به سایرروش هابرتری دارد؟

به دلیل برخورداری ازاطلاعات پایه ای دقیق،قابل اعتمادوروزآمدبرسایرروشهابرتری دارد

16-درجاهای خالی واژه های مناسب قراردهید

الف)معمولا پژوهش گران وتحلیل گران داده هایی راکه ازطریق سنجش ازدوربه دست می آیدبه کمک .......... پردازش می کنند(رایانه)

ب)گسترش فناوری .............. درتحول علم سنجش ازدورتاثیربسزایی داشت(عکاسی)

ج)طول موج مرئی شامل رنگ های .............. تا .................... می شود(بنفش تاقرمز)

17-گسترش فناوری چه موضوعی درتحول علم سنجش ازدورتاثیربسزایی داشته است توضیح دهید

گسترش فناوری عکاسی درعلم سنجش ازدورتاثیرداشت.همراه باپیشرفت این رشته ها،ابتدافیلم های سیاه سفیدوسپس

 فیلم های رنگی درعکس برداری هوایی مورداستفاده قرارگرفت

18-به نظرشماعلاوه برمواردی که درمتن کتاب به آن هااشاره شده است آیاراه دیگری برای کسب داده هاازراه دوروجودداردنام ببرید

بااستفاده ازبالن های مجهزبه دستگاه های حساس وسفینه های کاوشگر

19-منبع داده های سنجش ازدورچیست؟

بازتاب آمواج الکترومغناطیسی خورشیدازپدیده هایااشیاءزمینی است

20-سنجنده راتعریف کنید

وسیله ای که درماهواره هاتابش های بازتاب شده ازیک پدیده رادریافت وثبت می کندسنجنده نام دارد

21-مشخصه های یک شی ء یاپدیده راچگونه می توان تعیین کردچرا؟

بااستفاده ازبازتاب طبیعی ازآن شیءزیرامعمولاهرشیءمشخصه های بازتاب متفاوتی دارد

22-آیاهمه ی بازتاب هاازپدیده های گوناگون درطول موج نورمرئی قراردارندتوضیح دهید

خیر،بلکه طیف وسیعی ازامواج فروسرخ(مادون قرمز)وفرابنفش(ماورای بنفش)وجوددارندکه مرئی نیستند

23-منظورازتشعشعات حرارتی زمین چیست وچگونه انسان توانست ازآن هاعکس بگیرد؟

منظورانرژی است که اززمین به فضابازتابیده می شودوانسان باابداع فیلم های بسیارحساس عکاسی که نسبت به ناحیه ی فروسرخ(مادون قرمز)حساسیت داشتندتوانست ازآن هاعکس بگیرد

24-چه عاملی توانایی انسان رابرای سنجش موج های غیرمرئی گسترش داد؟

عکس های فروسرخ(مادون قرمز) تهیه شده اززمین

25-امواج فروسرخ(مادون قرمز) ازنظرطول موج وانرژی چگونه اندچندنمونه نام ببرید

ازنظرطول موج بلنداماانرژی کمی دارندمانند:امواج رادیویی،ماکروویو،امواج فروسرخ

26-امواج ماورای بنفش ازنظرطول موج وانرژی چگونه اندچندنمونه نام ببرید

ازنظرطول موج کوتاه اماانرژی زیادی دارندمانند:اشعه ی ایکس،اشعه گاما،ماورای بنفش

27-باتوجه به طول موج ازکوتاه به بلندانواع امواج زیررابه ترتیب بنویسید

موج های رادیویی(7)   پرتوگام(1)ا   فرابنفش(3)  مادون قرمز(5)   ماکروویو(6)    پرتوایکس(2)    امواج مرئی(4)

28-منظورازامواج الکترومغناطیسی چیست؟

به کلیه ی امواج مرئی ونامرئی بازتابیده شده ازپدیده هاامواج الکترومغناطیسی می گویند

29-سنجنده هابه چنددسته تقسیم می شوندنام ببرید

به دودسته:فعال،غیرفعال

30-منظورازسنجنده ی فعال چیست مثال بزنید

دراین سیستم سنجنده خوددارای منبع انرژی است وباارسال انرژی به پدیده هاودریافت بازتاب آنهاداده هاراجمع آوری می کندمانندرادارها

31-منظورازسنجنده غیرفعال چیست مثال بزنید

دراین سیستم سنجنده فاقدمنبع انرژی ازخوداست وبرای سنجش میزان انرژی بازتاب شده ازپدیده هاازانرژی خورشید استفاده می کند

32-درسیستم غیرفعال پژوهشگران ازچه طریقی نوع پدیده هارامشخص می کنند؟

پژوهشگران ازطریق مقایسه ی ویژگی های بازتاب طیفی پدیده های مختلف نوع آن رامشخص می کنند

33-امروزه ازماهواره هابه چه عنوانی استفاده می شود؟

به عنوان سکوهای دریافت وثبت اطلاعات ازپدیده های سطح زمین

34-تفاوت ماهواره های سنجش ازدورباماهواره های مخابراتی رابنویسید

ماهواره های مخابراتی برای تقویت ارتباطات تلفنی بادریافت وپخش برنامه های تلویزیونی بین نقاط مختلف زمین به کارمی رونددرحالی که ماهواره های سنجش ازدورباتصویربرداری ازپدیده های سطح زمین نوع پدیده هاونحوه ی بهره برداری ازآنها رامشخص می کنند

35-درجاهای خالی واژه های مناسب قراردهید

الف)اولین ماهواره های سنجش ازدوربه نام ........ یاماهواره های ....... درسال 1972 توسط ........ به فضافرستاده شد

لندست-منابع زیرزمینی-ایالات متحده امریکا

ب)ماهواره هادرمدارهای .......... ودرارتفاع های .......... ودرمسیرهای ......... به دورزمین گردش می کنند

معین-مختلف-گوناگون

ج)ماهواره هابرحسب .......... خودمیدان های دیدمتفاوتی دارند(ارتفاع)

36-لندست 7 درچه ارتفاعی قرارداردودرچه مدتی می تواندیکبارداده هاراازسراسرزمین جمع آوری کند؟

درارتفاع 705کیلومتری و16روزیکبار

37-باماهواره های لندست 7 درمدت 240روز چندعکس می توان ازیک نقطه برداشت کرد؟

عکس    15 = 16 ÷ 240

38-درارتباط باماهواره اسپات(SPOT)به سوالات زیرپاسخ دهید

الف)کشورپرتاب کننده ماهواره(فرانسه)

ب)ارتفاع مدارآن اززمین(830کیلومتر)

ج)ویزگی های ماهواره(برجسته نمایی وتصویربرداری مایل)

39- درارتباط باماهواره های نوا (NOAA)به سوالات زیرپاسخ دهید

الف)ارتفاع مدارآن اززمین(870کیلومتری)

ب)مدت زمان یکبارگردش آن به دورزمین(101دقیقه)

ج)کاربرداطلاعات ارسالی آن(هواشناسی)  

40-باماهواره نوادرمدت 8 ساعت و25 دقیقه چندعکس ازیک نقطه می توان دریافت کرد

دقیقه 505 = 25 + 480 = 60 × 8              عکس   5 = 101 ÷ 505

41- باماهواره نوادرچه مدتی می توان 24 عکس ازیک نقطه دریافت کرد

دقیقه 2424 = 101 × 24        دقیقه 24 و 20 ساعت = 60 ÷ 2424

42-ماهواره های نواچه نوع داده هایی رابه زمین مخابره می کنند؟میزان دما،رطوبت،ویژگی ابر و ...

43-منظورازپیکسل(Pixel)چیست؟

به کوچک ترین پهنه ای که ماهواره قادربه گرفتن عکس هستندپیکسل می گویند

44-چه زمانی قدرت تفکیک تصاویرماهواره ای بیش تراست؟

هرچه اندازه ی یک پیکسل کوچک ترباشدقدرت تفکیک تصویرآن بیشتروپدیده های کوچکتری دران قابل مشاهده وبررسی است دربرخی ماهواره هااندازه ی هرپیکسل ممکن است به 1 × 1 متروکمترازآن نیزبرسد

45-آیاتصویربرداری متوالی بافواصل زمانی کم برای مطالعه ی پدیده های هواشناسی ضرورت داردچرا؟

بله،چون باتصویربرداری متوالی تغییرات احتمالی پدیدآمده درتوده های هواقابل تشخیص بوده وپیش بینی دقیق تری صورت می گیرد

46-درتصاویرماهواره ای رابطه ی بین اندازه پیکسل وقدرت تفکیک چگونه است؟

هرچه اندازه یک پیکسل کوچکترباشدقدرت تفکیک تصویرآن بیش تروپدیده های کوچک تری درآن قابل مشاهده وبررسی است

47-مواردکاربردهای سنجش ازدوردرجغرافیاراتوضیح دهید

تهیه ی داده های قابل اعتمادازپدیده های سطح زمین-تهیه ی تصویری جامع ازقسمتی اززمین-تهیه نقشه های پایه وموضوعی ازنواحی گوناگون-فراهم آوردن امکان شناسایی وبرقراری ارتباط بین پدیده های گوناگون وپردازش تصاویرماهواره ای به منظوربهره برداری ازمنابع زیرزمینی-تهیه مدل های دقیق سه بعدی اززمین-بررسی وضعیت هواوامکان پیش بینی وکنترل آن ها-ارزیابی وبرآوردخسارت های وارده براثرمخاطرات طبیعی ازطریق مقایسه ی تصاویرمربوط به زمان های مختلف

48-چرابه روز،دردسترس ودقیق بودن داده های حاصل ازسنجش ازدوردربرنامه ریزی های ناحیه ای،منطقه ای،وکشوری اهمیت دارد؟

چون سنجش ازدورویژگی های واقعی محیط طبیعی وانسانی رادقیق تروسریع تروحتی باکوچکترین تغییرات ارائه می دهددر نتیجه برنامه ای هم که ازاین اطلاعات تهیه شده به بهترین نحوبه توسعه ی ناحیه، منطقه وکشورکمک می کند

49-چراعلم جغرافیاازمزایای فن سنجش ازدوربیش ترین استفاده رامی کند؟

زیراباعلوم زمین وچگونگی بهره برداری انسان ازمحیط سروکارداردوبه اطلاعات جدیدوقابل اعتمادنیازمنداست

50-برنامه ریزی برای بهره برداری ازمنابع زیرزمینی ومدیریت های محیطی نیازمندداشتن چه نوع اطلاعاتی است؟

نیازمنددردست داشتن اطلاعات پایه ای دقیق،قابل اعتمادوروزآمداست

51-جغرافی دان ارتصویرجامعی که داده های سنجش ازدوردراختیاراوقرارمی دهدچه استفاده هایی می کند؟

می تواندبه کمک آنهابین پدیده هاارتباط برقرارکند

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 14 فروردین 1392 11:14 ب.ظ
سلام خسته نباشید سال نو مبارک با مشاهده ی این بخش نحوه محاسبه ماهواره ها رو یاد گرفتم بسیار بسیار تشکر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت