گُلگَشت 20
جغرافیا ، بخشی از جامعه است .
دوشنبه 29 آبان 1391 :: نویسنده : نبی الله حاجی زاده


جزوه جغرافیای پیش دانشگاهی(سال چهارم انسانی)

2- در مرحله‌ی سیستم بی‌جان كره‌ی زمین از چه بخش‌‌هایی تشكیل شده بود؟ لیتوسفر (سنگ كره) – هیدروسفر (آب كره) – اتمسفر (هوا كره)

3- مرحله‌ی سیستم طبیعی جان‌دار را توضیح دهید. در مرحله ی دو م تكوین سیاره‌ی زمین، حیات گیاهی و جانوری بر سطح خاك پدید آمد كه در تعامل با سه بخش قبلی، بخش زیست كره (بیوسفر) شكل گرفت.

4- مرحله‌ی سیستم زمین انسان را توضیح دهید. در مرحله ی سوم تكوین سیاره ی زمین انسان‌های اولیه بر روی كره خاكی نمایان شدند كه چون فاقد ابزار لازم برای تغییر چهره‌ی زمین در مقیاس زیاد بودند همانند سایر موجودات زنده تابع محیط طبیعی خود گردیدند.

5- با ورود بشر به عصر تمدن چه تغییراتی به وجود آمد؟ انسان‌ها با گرایش به زندگی اجتماعی و توسعه‌ی فرهنگی و تمدنی خود، موفق شدند محیط‌های كوچك و بزرگ اجتماعی را ایجاد كرده كه در واقع حاصل تركیب عوامل جمعیتی، نوع جهان‌بینی انسان‌ها و سطح دانش و فن‌آوری آنان در محیط طبیعی بوده است.

6- شاخه‌های فرعی جغرافیایی انسانی كدام‌اند؟جغرافیای تاریخی – جغرافیای سیاسی – جغرافیای اقتصادی – جغرافیای جمعیت- جغرافیای رفتاری

7- شاخه‌های فرعی جغرافیایی طبیعی كدام‌اند؟ جغرافیای زیستی – آب و هواشناسی – ژئومورفولوژی – جغرافیای خاك‌ها، جغرافیای آب‌ها

8- هر یك از شاخه‌های كارتوگراف، ژئومورفولوژی، سنجش از دور و جغرافیای سیاسی با كدام‌یك از علوم دیگر به ترتیب در ارتباط می‌باشند؟ كارتوگرافی (هندسه) – ژئومورفولوژی (زمین‌شناسی) – سنجش از دور (مهندسی) و جغرافیای سیاسی (علوم سیاسی)

9- علم هواشناسی و آب و هواشناسی را با هم مقایسه كنید. هواشناسی اصول و قوانین حاكم بر حو را به صورت مجزا و انفرادی مورد مطالعه قرار می‌دهد. در صورتی كه آب و هواشناسی اثر این اصول و قوانین را بر مكان و زندگی انسان مورد مطالعه قرار می‌دهد.

10- چرا بررسی كاهش دما در زندگی مردم شهرهای كوهستانی یك موضوع آب و هواشناسی در قلمرو جغرافیا است؟ زیرا تأثیر‌گذاری این كاهش را در مصالح ساختمانی، نوع خانه‌سازی، كشاورزی، منابع آب، جاذبه‌های گردش‌گری بررسی كرده و در برنامه‌ریزی و بهبود شرایط زندگی انسان مورد توجه قرار می‌دهد.

11- یكی از اهداف مهم علم جغرافیا را بیان كنید. كسب مهارت بهره‌برداری بهینه از زمین و آموزش آن

12- مراحل رسیدن به قانون علمی در جغرافیا: 1- مشاهده‌ی پدیده‌ی جغرافیایی – 2- طراحی فرضیه 3- استنتاج از آزمایش فرضیه

راه و روش پژوهش‌های جغرافیایی

1- اصلی‌ترین پرسشی كه در جغرافیا مطرح می‌شود چیست؟ چرا؟ «كجا»؟ می باشد زیرا همه‌ی فعالیت‌های انسان در مكان شكل می‌گیرد.

2- دومین پرسش بنیادی در جغرافیا كدام است؟ چگونگی پراكندگی‌ها

3- جغرافی‌دانان علاوه بر مكان چه مسایل دیگری را مطالعه می‌كند؟ شكل و نحوه‌ی پراكندگی پدیده‌های مكانی

4- پاسخ به كدام سؤال یكی از زمینه‌های اصلی مطالعات جغرافیایی است؟ پاسخ به سؤال چرا؟

5- به ترتیب مراحل هفت‌گانه‌ی یك پژوهش جغرافیایی را ذكر نمایید. 1- طرح پرسش 2- بیان مسئله – 3- اهمیت موضوع و اهداف 4- ارایه‌ی یك مدل تحلیلی از تحقیق 5- تدوین فرضیه‌ ‌ 6- جمع‌آوری داده‌ها 7- پردازش داده‌ها

6- چهار مورد از عوامل فرهنگی و هنری و تاریخی و اقتصادی و سیاسی در تصمیم‌گیری كشاورز را بیان كنید. آداب و رسوم – آموزش – سرمایه – سیاست‌های تشویقی دولت

7- پیامدهای فقر و كمی درآمد كشاورزی را بنویسید. (سه مورد) ركورد – مهاجرت – رها كردن كشاورزی

8- چرا در اولین گام در راه پژوهش جغرافیایی، اقدام به طرح پرسش می‌شود؟ زیرا در هر پژوهش ابتدا پرسش یا پرسش‌هایی مطرح می‌شود، آن‌گاه این پرسش‌ها به موضوع و مسئله‌ی پژوهش تبدیل می شود.

9- منظور از تدوین فرضیه چیست؟ یعنی این كه پژوهش‌گر حدس یا پیش‌بینی علمی خود را در ارتباط با موضوع پژوهش، با توجه به دانسته‌ها و یافته‌هایش مطرح می‌كند.

10- به چه دلیل پژوهش‌گر به جمع‌آوری داده‌ها می پردازد؟ برای مشخص شدن درستی یا نادرستی فرضیه‌ها

11- متغیرها در یك تحقیق كشاورزی كدام‌اند؟ نوع كشت – میزان عمل كرد تولید – سطح زیر كشت محصولات نزدیكی به راه ارتباطی و بازار فروش – حمایت دولت

12- جمع‌آوری داده‌ها در یك پژوهش جغرافیایی به چه طریقی صورت می گیرد؟ از طریق آمارگیری یا مصاحبه پرسش‌نامه‌ها یا مشاهده مستقیم.

13- منظور از پردازش داده‌ها چیست؟ یعنی حذف اطلاعت غیرضروری و حفظ اطلاعات مرتبط با موضوع تحقیق.

14- دلایل كشت گندم در روستای محمد‌آباد چه بود؟ عادت و علاقه‌ی روستاییان به كشت این محصول و نیازمند مناطق اطراف

15- دلایل عمل كرد پایین بعضی از مزارع در روستای محمد‌آباد كدام‌اند؟ عدم استفاده از ماشین‌آلات به علت كوچ‌بودن مزارع، ناآشنایی كشاورزان با روش‌های جدید كشت و برداشت.

16- به ترتیب كدام عامل در كشت خیار و چغندر قند نقش داشته است؟ برای كشت خیار نزدیكی به راه‌های ارتباطی و برای چغندرقند وجود كارخانه در نزدیكی روستا.

17- نقش مراكز خدمات روستایی چیست؟ بالا بردن سطح آگاهی كشاورزان و تأمین نیازهای آن‌ها.

18- بهبود وضعیت كشاورزی روستای محمد‌آباد به چه دلیل بوده است؟ وجود راه‌های ارتباطی مناسب.

19- برای بهبود وضعیت كشاورزی سه پیشنهاد مطرح كنید. تأسیس كارخانه‌های صنایع غذایی در مجاورت مزارع – یك‌پارچه كردن اراضی به منظور استفاده‌ی بهتر از ماشین‌آلات، آموزش و بالا بردن سطح آگاهی كشاورزان.

نقشه و فرآیند تهیه‌ی آن

1- نقشه را تعریف كنید. نقشه عبارت است از تصویری افقی از پدیده‌های طبیعی یا انسانی سطح زمین كه بر روی یك ورق كاغذ یا هر سطح دیگری با مقیاس مشخص ترسیم می‌شود.

2- سه مورد از تفاوت نقشه‌ها با یكدیگر را بیان كنید. شكل – اندازه - هدف

3- به چه نقشه‌هایی، نقشه‌ی ذهنی گفته می‌شود؟ نقشه‌ای كه انسان در ذهن خود تصور كرده و بر اساس آن ذهنیت، محدوده‌ی بوم و مكان زیستن خود را تصویر می‌كند.

4- قدیمی‌ترین نقشه‌ی معتبر مربوط به كجا و چند سال پیش است؟ باقی مانده‌ی لوحی از گل رس است كه در بابل به دست آمده است و 5000 سال قدمت دارد.

5- نقشه‌ای كه از دره‌ی نیل مصر به دست آمد نشان دهنده‌ی چه چیزی بود؟ نشان دهنده‌ی حدود املاك كشاورزان

6- چه كسی را بنیان‌گذار علم تهیه‌ی نقشه می دانند؟ بطلمیوس از علمای یونان

7- چرا علاقه‌ی مردم به نقشه‌های جغرافایی بیش‌تر گردید؟ اكتشافات جغرافیایی و تهیه‌ی نقشه‌ی سرزمین‌های تازه كشف شده

8- علت رشد استفاده از نقشه در قرن بیستم را بنویسید؟ وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم كه طرفین برای نیل به اهداف نظامی خود مجبور به استفاده از نقشه بودند.

9- برای تهیه‌ی نقشه اولین اقدام چیست؟ جمع‌آوری داده‌های جغرافایی مورد نیاز

10- چهار روش گرد‌آوری اطلاعات جغرافیایی برای تهیه‌ی نقشه كدام‌اند؟ زمینی، هوایی، دریایی – تلفیقی

11- چگونگی جمع‌آوری داده‌ها به كمك دوربین نقشه‌برداری (تئودولیت) را بیان كنید. ابتدا موقعیت و ابعاد پدیده‌ها را مستقیماً در روی زمین اندازه‌گیری می‌كنند (برداشت ) و سپس با یك نسبت مشخص آن‌ها را كوچك كرده (مقیاس) و به روی كاغذ منتقل می‌كنند.

12- در نقشه‌برداری‌ زمینی، 2 عد قرائت می‌شود آن دو كدام‌اند؟فاصله‌ی گوشه‌ها از ایستگاه محل استقرار دوربین و انحراف زاویه‌ی هر یك از گوشه‌های چهارگانه نسبت به یكی از نقطه‌های گوشه‌ی زمین.

13- چرا از نقشه‌برداری هوایی استفاده می‌شود؟ محدودیت‌های جغرافیایی همانند گسترش منطقه‌های مورد نظر 

14- چگونگی تهیه‌ی نقشه‌های هوایی را توضیح دهید. ابتدا دوربینی را در هواپیما نصب كرده و سپس در یك ارتفاع معین از پدیده‌ها با پوشش مشترك 50 درصدی به صورت افقی عكس گرفته می شود و چون دارای نقاط مشترك می باشند، پدیده‌ها به صورت برجسته دیده می شوند و آن را به صورت نقشه ترسیم می‌كنند.

15- فتوگرامتری را تعریف كنید. فرآیند تبدیل عكس‌های هوایی به نقشه.

16- در نقشه‌برداری دریایی، عمق آب چگونه تعیین می‌شود؟ از طریق ارسال امواج و اندازه‌گیری مدت زمان رفت و برگشت آن.

17- موارد استفاده از نقشه‌برداری دریایی را بیان كنید. جهت ترسیم شكل سواحل، تهدید مرزهای دریایی و هدایت كشتی‌ها، اندازه‌گیری ابعاد پنهان آیسبرگ‌ها

18- منظور از مقیاس نقشه چیست؟ عبارت است از نسبت بین فاصله‌ی دو نقطه روی نقشه و فاصله‌ی حقیقی همان دو نقطه بر روی زمین.

19- انواع مقیاس نقشه را نام برده و بنویسید كدام یك از آن‌ها ساده‌تر و متداول تر می‌باشد؟ مقیاس بیانی – مقیاس ترسیمی و مقیاس كسری (عددی)كه میان آن‌ها، مقیاس كسری ساده‌ترین و متداول‌ترین روش است.

20- منظور از مقیاس بیانی چیت؟ با ذكر مثال بیان كنید. اگر مقیاس نقشه را كنار نقشه به شكل یك جمله بنویسند، به آن مقیاس بیانی گویند. مثلاً هر یك سانتی‌متر برابر با 3 كیلومتر.

21- مقیاس ترسیمی در مقایسه با سایر مقیاس‌ها چه برتری دارد؟ برتری آن این است كه چنانچه نقشه در مراحل چاپ یا كپی‌برداری كوچك یا بزرگ شود با استفاده از مقیاس ترسیمی می‌توان فواصل واقعی را روی زمین محاسبه نمود.

22- نقشه‌ها بر اساس مقیاس به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ نام ببرید. بسیار بزرگ مقیاس ( تا ) بزرگ مقیاس تا ) متوسط مقیاس ( تا ) ، كوچك مقیاس (كوچك‌تر از )

23- نقشه‌ها از نظر موضوع به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ سه دسته طبیعی (توپوگرافی) انسانی (مانند معادن) و تلفیقی (كاربری اراضی)

24- دلیل دشواری طبقه‌بندی نقشه چیست؟متنوع بودن عوامل دسته‌بندی نقشه

نمایش كره‌ی زمین

1- منظور از ترسیم كردن چیست؟ یعنی ترسیم شكل كره‌ی زمین بر روی سطوح مخروطی و استوانه‌ای 

2- سیستم تصویر را تعریف كنید؟ عبارت است از روش‌های ترسیم شكل كره ی زمین بر روی سطوح مخروطی، استوانه‌ای

3- معروف ترین سیستم‌های تصویر را نام ببرید. 1- سیستم تصویر مسطح (قطبی) 2- سیستم‌ تصویر مخروطی 3- سیستم تصویر استوانه‌ای

4- سیستم تصویر مسطح را توضیح داده و بنویسید در چه مواردی قابل استفاده است؟ در سیستم تصویر مسطح، مدارات، دوایر متحدالمركزی هستند كه مركز دوایر، تصویر قطب شمال است و نصف‌النهارات به شكل خطوطی متقاطع هستند كه همگی از قطب شمال عبور می‌كنند و برای تهیه‌ی نقشه‌ی قطب‌ها، كشورهای كوچك، جزایر و نظایر آن از این سیستم استفاده می‌شود.

5- عیب سیستم تصویر مسطح چیست؟ این است كه هر چه از مركز قطب دور می شویم، تصویر قاره‌ها و كشورها كشنده شده و از شكل عادی و معمولی خارج می شوند.

6- سیستم تصویر مخروطی را توضیح دهید. در این سیستم، مخروط به گونه‌ای بر سطح كره‌ی جغرافیایی مماس می‌كنند كه سطح تماس یكی از مدارات می‌باشد و رأس مخروط بالایی یكی از قطب‌ها قرار می‌گیرد و مداری كه در این سیستم با مخروط مماس می‌گردد به نام مدار استاندارد نامیده می شود.

7- انواع علایم اصلی در نقشه را با ذكر مثال بیان كنید. 1- علایم نقطه‌ای مانند شهرها و روستا و حلقه‌ی چاه 2- علایم خطی مانند مسیرها، رودها، جاده‌ها، مرزها 3- علایم سطحی مانند مناطق كوهستانی، دریاچه‌ها، نمك‌زارها، مناطق مسكونی و صنعتی.

8- یكی از مهم‌ترین و مشكل ترین وظایف كارتوگرافی در گذشته: نمای ناهمواری‌های سطح زمین.

9- چند نمونه از شیوه‌های نشان دادن ارتفاع در روی نقشه: هاشور زدن – سایه روشن – رنگ‌آمیزی كردن- منحنی‌های میزان

10- اشكال كار استفاده از سایه روشن یا هاشور برای نمایش ارتفاع: محاسبه‌ی ارتفاع هر نقطه و یا تعیین شیب زمین امكان‌پذیر نیست.

11- به ترتیب نواحی پست مانند جلگه و دشت و نواحی كم‌ارتفاع و نواحی بلند را در روی نقشه با چه رنگی نمایش می‌دهند؟ نواحی پست مانند جلگه و دشت را رنگ سبز، نواحی كم‌ارتفاع را با رنگ زرد و نواحی بلند را با رنگ قهوه‌ای

12- علمی‌ترین و رایج‌ترین شیوه‌های نمایش ناهمواری كدام است؟استفاده از خطوط هم‌تراز (منحنی میزان)

13- خطوط هم‌تراز را تعریف كنید. مجموعه‌ای از نقاط هم‌ارتفاع كه با خطی به یك‌دیگر متصل شده‌اند.

14- در منحنی‌های میزان چه زمانی دامنه كم‌شیب و چه زمانی پرشیب است؟ وقتی خطوط منحنی میزان به هم نزدیك می‌شوند دامنه پرشیب و وقتی از هم فاصله دارند دامنه كم شیب می‌شود.

كاربرد رایانه در جغرافیا

1- از موارد كاربرد رایانه در علم جغرافیا به چهار مورد اشاره كنید. پردازش داده های جغرافیایی – استفاده از اینترنت- طراحی و ساخت مدل های سه بُعدی ، تولید نرم‌افزارهای كمك آموزشی جغرافیا

2- دو مورد از نرم‌افزارهای كمك آموزشی در زمینه‌ی جغرافیا: نرم‌افزارهای شناخت منظومه شمسی و سیارات نرم‌افزارهای شناخت كشورها (اطلس كشورها)

3- قابلیت چند رسانه‌ای داشتن یعنی چه؟ قابلیت چند رسانه‌ای داشتن یا یعنی به كمك صدا، فیلم، نمودار. گزارش و… اطلاعات را با كیفیت مناسب به شكل متنوعی برای استفاده كنندگان فراهم می‌سازند.

4- نرم‌افزارهای آموزشی كه به صورت تهیه گردیده است: 1- كاوش در آسمان 2- ایران در فضا نقشه‌های توپوگرافی و تصاویر ماهواره‌ای ایران 4- 5- 

5- نرم‌افزارهای و در چه زمینه‌ای می‌باشند؟ در زمینه‌ی پردازش آماری اطلاعات

6- مهم‌ترین مزیت اینترنت چیست؟ جست و جوی موضوعات مختلف در رایانه

7- سایت‌های جست و جوی معروف را نام ببرید. - - - - 

سنجش از دور

1- پس از جنگ جهانی كدام عامل در گسترش استفاده از سنجش دور مؤثر بوده است؟ استفاده وسیع از عكس‌های هوایی كه توسط هواپیماهای ویژه‌ی عكس‌برداری فراهم می‌شد.

2- منظور از سنجش از دور چیست؟ دریافت و ثبت اطلاعات فیزیكی و شیمیایی از پدیده‌های مختلف زمین از فاصله‌ی «سنجش از دور» می‌گویند.

3- گسترش چه فناوری در تحول علم سنجش از دور تأثیر بسزایی داشت؟ گسترش فناوری عكاسی.

4- چه عاملی باعث گردید تا انسان بتواند از تشعشعات حرارتی زمین عكس بگیرد؟ ابداع فیلم‌های حساس عكاسی نسبت به ناحیه فروسرخ.

5- منبع داده‌های سنجش از دور چه می باشد؟ انعكاس تابش نور آفتاب از پدیده‌های زمینی كه از آن پدیده یا شی‌ء گسیل می‌شود.

6- منظور از سنجنده چیست؟ وسیله‌ای كه در ماهواره‌ها، تابش های بازتابیده یا گسیل شده از یك پدیده را آشكارسازی می‌كنند «سنجنده» نام دارد.

7- مشخصه‌های یك شیی یا پدیده را چگونه می‌توان تعیین كرد و چرا؟ با استفاده از تابش‌های نور مرئی از آن پدیده زیرا معمولاً هر شی‌ء مشخصه‌های بازتاب یا گسیل متفاوتی دارد.

8- منظور از تابش‌های الكترومغناطیسی چیست؟ به طیف وسیعی از امواج فرو سرخ (مادون قرمز) و فرابنفش (ماورای بنفش) كه مرئی نیستند گفته می شود.

9- كم‌ترین و بیش ترین طول موج مربوط به چیست؟ كم‌ترین اشعه‌ی گاما – بیش‌ترین امواج رادیویی.

10- پس از اشعه‌ی گاما به ترتیب كدام امواج بلندتر هستند؟ اشعه‌ی ، ماورای بنفش، ناحیه‌ی مرئی، مادون قرمز، مایكروویو – امواج رادیویی

11- امواج كوتاه مانند گاما و امواج بلند (مانند مایكروویو) دارای چه مشخصه‌ای هستند؟ امواج كوتاه دارای انرژی زیاد و امواج بلند حاوی انرژی كم هستند.

12- انواع سیستم‌های سنجنده برای سنجش امواج مرئی و نامرئی را نام ببرید. سیستم فعال – سیستم غیرفعال

13- سنجنده‌ی سیستم فعال را توضیح دهید. مثال بزنید. در این سیستم، سنجنده خود دارای منبع انرژی است و با ارسال انرژی در میدان دید خود نسبت به ثبت میزان انرژی منعكس شده اقدام می‌كند مانند رادار

14- سنجنده‌ی سیستم غیرفعال را توضیح دهید. در این سیستم، سنجنده فاقد منبع انرژی خودی است و برای سنجش میزان انرژی منعكس شده از پدیده‌ها، از انرژی خورشیدی استفاده می‌كند.

15- چگونه پژوهش‌گران نوع پدیده را در سیستم غیرفعال مشخص می‌كنند؟ در اثر امواج نور خورشید در سیستم غیرفعال به اشیاء انرژی مشخص با شدت و ضعف خاصی منعكس می‌گردد كه پژوهش‌گران از طریق مقایسه‌ی ویژگی‌های بازتاب طیفی پدیده‌های مختلف، نوع آن را مشخص می‌كنند.

16- در ارتباط با ماهواره‌ی اسپات به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) نام كشور پرتاب كننده ب) ارتفاع مستقر شده ج)ویژگی ماهواره

الف) فرانسه ب)830 كیلومتری ج) برجسته نمایی و تصویر برداری مایل

17- در ارتباط با ماهواره‌ی نوا به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) ارتفاع مستقر شده ب) زمان چرخش به دور زمین ج) زمینه‌ی كاربرد

الف) 870 كیلومتری ب) هر 101 دقیقه یك‌بار- ج) امور هواشناسی

18- منظور از پیكسل چیست؟به پهنه‌ی اندازه‌گیری پدیده‌های كوچك یك تیره‌تر گویند.

19- تأثیر كوچكی اندازه‌ی یك پیكسل را بیان كنید. هر چه اندازه‌ی یك پیكسل كوچك‌تر باشد، قدرت تفكیك آن بیش تر و عوارض و پدیده‌های كوچك‌تری را می‌توان بررسی كرد.

20- چرا علم جغرافیا از مزایای فن سنجش از دور بیش‌ترین استفاده را می‌كند. زیرا با علوم مختلف زمین و چگونگی بهره‌برداری انسان از محیط سرو كار دارد و نیازمند اطلاعات جدید و مطمئن است.

21- چهار مورد از كاربردهای سنجش از دور در جغرافیا را بنویسید. 1- تهیه‌ی داده‌های مطمئن از پدیده‌های سطح زمین و دسته‌بندی دقیق آن‌ها - ایجاد ارتباط بین پدیده‌ها به دلیل داشتن تصویر جامع 3- تهیه‌ی نقشه‌های پایه و موضوعی با سرعت و دقت بیش‌تر 4- تهیه‌ی مدل‌های دقیق از سطح زمین

22- چهار مورد از مزایای داده‌های سنجش از دور را بیان كنید. فراهم آوردن دیدی كلی نگر و وسیع. امكان بررسی ارتباط بین پدیده‌ها، امكان مقایسه‌ی تغییرات در پدیده‌های مختلف، به روز، سریع و دقیق بودن اطلاعات.

با سیستم اطلاعات جغرافیایی

1- عوامل مؤثر در طراحی یك سیسم رایانه‌ای اطلاعات مكان جغرافیایی توسط جغرافی‌دانان را بیان كنید. محدود بودن ذهن انسان برای پردازش و نتیجه‌گیری از آن‌ها 2- سرعت زیاد پردازش داده‌ها به وسیله‌ی رایانه‌ها3- فراوانی و حجم زیاد اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی‌ها 

2- به كارگیری رایانه‌ها برای تحلیل‌های مكانی جغرافیایی چه مسائلی را به همراه می‌آورد؟ 1- ارتقاء سطح كارایی 2- امكان دسترسی سریع به اطلاعات وجود داشته باشد 3- ویرایش و تغییر مداوم و نیز به روز كردن اطلاعات ممكن باشد 4- بافته‌های تحلیل مكانی به اشكال متنوع (نقشه‌ها و گزارش‌ها) منتشر شوند.

3- پنج مرحله‌ی گردش كار در یك سیستم اطلاعات جغرافیایی را به ترتیب نام ببرید؟ 1- مرحله‌ی اول (جمع‌آوری داده‌ها) 2- مرحله‌ی دوم (ورود داده‌ها به رایانه و ذخیره كردن آن) 3- مرحله‌ی سوم (تجزیه و تحلیل داده‌ها و دریافت آن با تركیب تازه) 4- مرحله‌ی چهارم (خروج اطلاعات برای تصمیم‌گیری به صورت نقشه، نمودار، متن و جدول) 5- استفاده‌ی كاربران از نتایج كار.

4- سیستم اطلاعات جغرافیایی شامل چهار مرحله است. آن‌ها را به ترتیب بنویسید. 1- منابع 2- ورودی 3- پردازش – تجزیه و تحلیل 4- خروجی

5- چهار مورد از منابع ورودی به رایانه را نام ببرید. نقشه – گزارش‌های میدانی – سیستم تعیین موقعیت جهانی جدول داده‌های آماری

6- در مرحله‌ی ورودی داده‌ها به چه صورتی در می‌آیند؟ كدبندی – طبقه‌بندی – اصلاح – رقومی كردن – اسكن كردن

سیستم‌ها و مدل‌های جغرافیایی

1- سیستم را تعریف كنید. سیستم واژه‌ای انگلیسی است و از مجموعه‌ی منظمی از اجزای گوناگون تشكیل شده است كه در ارتباط با هم دیگر بوده و اهداف خاصی را دنبال می‌كنند.

2- منظور از و در سیستم چیست؟ به مواد یا اطلاعاتی كه وارد سیستم می‌شوند «ورودی» یا و به مواردی كه در درون سیستم تغییر شكل داده و به صورت‌های مختلفی از آن خارج می‌شوند« خارجی» یا می‌گویند.

3- در سیستم خاك، ورودی و خروجی را مثال بزنید. ورودی مانند: آب، هوا، انرژی خورشید، خروجی مانند: محصول كشاورزی ، تبخیر و تعرق.

4- بر اساس چگونگی مبادله‌ی ماده – انرژی یا اطلاعات – كالا سیتم‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ دو دسته: سیستم باز – سیستم بسته

5- تفاوت سیستم باز و سیستم بسته را بیان كنید.در سیستم باز مواد جدید دائماً به سیستم برمی‌گردند در حالی كه در سیستم بسته ماده یا انرژی جدیدی به آن وارد نمی‌شود. از طرف دیگر در سیستم‌های بسته بر خلاف سیستم باز تأثیر متقابل سیستم ومحیط دیده نمی‌شود.

6- دو نمونه از یك سیستم باز و دو نمونه از یك سیستم بسته را مثال بزنید. سیستم باز (سیستم خاك – سیستم شهر) سیستم بسته (چرخه‌ی كربن – چرخه‌ی آب).

7- منظور از پسخوراند منفی چیست؟ مثال بزنید. اگر ورودی سیستم كم‌تر از خروجی آن باشد به آن پسخوراند منفی گویند مثلاً اگر در اثر بهره‌برداری سطح آب زیرزمینی كاهش یابد به آن پسخوراند منفی گفته می‌شود.

8- منظور از پسخوراند مثبت و منفی را بر عمل كرد فرآیند بیان نمایید. اگر ورودی یك سیستم بسیار بیش‌تر از خروجی آن باشد به آن پسخوراند مثبت گویند. مثلاً در گسترش شبكه‌ی ارتباطی، افزایش سرعت نقل و انتقال جزء پسخوراند مثبت محسوب می‌گردد.

9- توجه به تغییرات سیستم از طریق ورودی‌ها و خروجی‌ها چه فایده‌ای دارد؟ پسخوراند مثبت بر شدت عملكرد فرایند می‌افزاید و موجب ازدیاد ناپایداری می‌شود. اما پسخوراند منفی از شدت فرآیند می‌كاهد و موجب ثبات داخلی یا تعادل سیستم می‌شود.

10- از فواید نگرش سیستمی به چهار مورد آن اشاره نمایید. درك مشكلات محیطی را آسان كرده و به ارایه‌ی راه حل مناسب كمك می‌كند.

11- از فواید نگرش سیستمی به چهار مورد آن اشاره نمایید. شناسایی بهتر و دقیق‌تر محیط زندگی خود و دیگران 2) تك‌بعدی فكر نكردن 3) آمادگی بیش‌تر برای پذیرش تغییر یا تحوّل در جهت مطلوب 4) استفاده‌ی بیش‌تر از روش‌های كمی و آماری برای پیش‌بینی و آینده‌نگری آسان‌تر و دقیق‌تر.

12- چرا در جغرافیا مشاهده‌ی مستقیم پدیده‌ها اهمیت بسیاری دارد؟ زیرا افراد در محیط واقعی همه‌ی پدیده‌ها و اجزا را در مقیاس اصلی خود به صورت تركیبی می‌بینند و ارتباط آن را با سایر اجزا درك می‌كنند.

13- پیچیدگی و تنوع سیستم‌های جغرافیایی چه مشكلاتی را موجب گردیده است؟ باعث شده تا درك روابط بین اجزای آن و پیش‌بینی رویدادهای احتمالی آن‌ها در آینده به راحتی امكان‌پذیر نباشد.

14- چهار مورد از ویژگی‌های یك مدل را بیان كنید. 1) نشان دادن پدیده‌های واقعی به شكل ساده 2) شباهت داشتن مدل‌ها با واقعیت 3) دراختیار قرار دادن اطلاعات مورد نیاز توسط مدل‌ها 4) برخوردار بودن از دقت كافی

15- ویژگی مدل‌های ریاضی را با ذكر مثال توضیح دهید. در مدل‌های ریاضی پدیده‌ها و سیستم‌های واقعی به صورت خلاصه و با استفاده از اعداد و نمادها ارائه می‌شود و به همین علت دقیق‌تر بوده و وضوح و صراحت بیش‌تری دارند. مانند تراكم نسبی جمعیت

16- مدل فون‌تانن را توضیح دهید. براساس این مدل كه یكی از ساده‌ترین و معروف‌ترین مدل‌های به كار رفته در جغرافیا است. رابطه‌ی بین فاصله از مركز شهر، قیمت محصولات كشاورزی و كاربری‌های زمین با دوایر متحدالمركز نشان داده شده است.

نقش جغرافیا در مدیریت محیط

1- چند نمونه از مخاطرات پیرامون كره‌ی زمین را ذكر كنید. كاهش ضخامت لایه‌ی ازن، بحران منابع آب، نابودی گونه‌های گیاهی و جانوری، جنگل‌زدایی، انفجار جمعیت، گرسنگی مزمن، افزایش روند فرسایش خاك‌ها و بیابان‌زایی.

2- به ترتیب بالاترین میزان اتلاف آب در چه بخش‌هایی می‌باشد؟ كشاورزی و سپس صنایع

3- جغرافیدانان برای استفاده‌ی بهینه از توان‌های محیطی چگونه برنامه‌ریزی می‌كنند؟ آن‌ها برای استفاده‌ی بهینه از سرزمین ابتدا ویژگی‌های آن را دقیقاً بررسی كرده و به نقش عوامل طبیعی توجه می‌كنند. هم‌چنین معیارهای مناسب برای فعالیت‌های كشاورزی، مكان‌یابی شهرها، جاده‌ها، مكان‌گزینی بندرها و كارخانه‌ها را مشخص می‌كنند و چگونگی استقرار نیروگاه‌ها و انجام فعالیت‌های گردش‌گری و ... را نیز برنامه‌ریزی می‌كنند.

4- بی‌توجهی به بعد مكانی تصمیم‌گیری‌ها چه پیامدی را به دنبال دارد؟ سبب افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و برهم خوردن تعادل‌های منطقه‌ای می‌شود.

5- در جغرافیا مدیریت جغرافیایی محیط مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر شناسایی و برنامه‌ریزی متناسب با قابلیت‌های مناطق مختلف است.

6- هدف مدیریت جغرافیایی محیط زیست كدام است؟ حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی، بدون به هم خوردن تعادل محیط به منظور بهبود زندگی انسان‌ها.

7- جغرافیای كاربردی در ارتباط با مدیریت محیط زیست چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟ كاربرد علمی تحقیقات جغرافیایی در برآوردن نیازهای ملی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی.

8- محیط زیست چگونه مجموعه‌ای است؟ مجموعه‌ای بسیار بزرگ و پیچیده‌ای از اجزا و عوامل گوناگونی است كه بر اثر تكامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده‌ی سطح زمین شكل گرفته است.

9- منظور از مدیریت محیط زیست چیست؟ مجموعه‌ی برنامه‌ریزی‌هایی است كه فعالیت‌های انسانی را برای استفاده‌ی بهینه از محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی سازماندهی می‌كند.

10- كلمه‌ی آزمایش از چه مصدری بوده و به چه معنا است؟ از مصدر آزمودن به معنای آمیختن، درهم ریختن، آراستن و نظم دادن.

11- منظور از آزمایش سرزمین چیست؟ برنامه‌ای است كه به تنظیم رابطه‌ی بین انسان و فضا و فعالیت‌های انسان به منظور بهره‌برداری منطقی از تمام امكانات، برای بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع بر اساس ارزش‌های اعتقادی با توجه به سوابق فرهنگی و ابزار علم و تجربه در طول زمان می‌پردازد..

12- كدام شاخه از جغرافیا نقش مهمی در آزمایش سرزمین دارد؟ جغرافیای كاربردی

13- چه عاملی موجب طرح آمایش سرزمین در اروپا گردید؟ وقوع جنگ جهانی دوم و بروز وقایع سیاسی و نظامی و زیست محیطی كشورهای صنعتی غرب را به استفاده‌ی بهینه از سرزمین و توان‌های آن سوق داد.

14- مراحل پیشرفت آمایش سرزمین در جوامع صنعتی غرب را بیان كنید. گردآوری اطلاعات مرتبط با سرزمین – تجزیه و تحلیل اطلاعات سرزمین – تهیه‌ی نقشه‌های آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی برای اجرای آن

15- شورای آمایش سرزمین اروپا، برنامه‌های آمایش سرزمین این قاره را در چه زمینه‌هایی مشخص كرده است؟ حمل‌ونقل محیط زیست و برنامه‌ریزی‌های محلی و منطقه‌ای

16- چهار هدف اساسی منشور آمایش سرزمین اروپا برای یكپارچه‌سازی الگوهای توسعه را بنویسید. 1) تقویت توسعه‌ی متوازن اجتماعی و اقتصادی مناطق 2) افزایش كیفیت سطح زندگی شهروندان 3) بهره‌برداری آگاهانه و مسئولانه از منابع طبیعی و حفاظت آن 4) استفاده‌ی عاقلانه از فضای ملی و قاره‌ای

17- برای رسیدن به اهداف آمایش سرزمین چه چیزی نیاز می‌باشد؟ وجود هماهنگی بین نهادهای گوناگون

18- آمایش سرزمین در اروپا در چه سطوحی صورت می‌گیرد؟ 1) در سطح محلی 2) در سطح منطقه‌ای 3) در سطح ملی 4) در سطح قاره

19- بهترین سطح برای آمایش سرزمین كدام است؟ سطح منطقه‌ای

20- در حال حاضر آمایش سرزمین در اروپا بر چه محوری استوار است؟ مشاركت مردم، هماهنگی بخش‌های مختلف جامعه و نیز فرهنگ و منافع مشترك كلیه‌ی كشورهای قاره‌ی اروپا

آمایش سرزمین در ایران

1- با توجه به چه عواملی پرداختن به آمایش سرزمین ضروری است؟ با توجه به وسعت، تنوع جغرافیایی، پراكندگی، توان‌های محیطی و نیروی انسانی متنوع كشور

2- مرحله‌ی اول سازمان‌یابی فضایی در ایران قبل از انقلاب را توضیح دهید. در این مرحله كه تا اواسط حكومت رضاشاه را در برمی‌گیرد. شكل‌گیری فضایی بدون برنامه‌ریزی و مطالعات كارشناسی صورت می‌گرفت و برنامه‌ریزی شهری و روستایی وجود نداشت و لزوم برنامه‌ریزی در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی محسوس نبود.

3- مرحله‌ی دوم سازمان‌یابی فضایی در ایران قبل از انقلاب را توضیح دهید. این مرحله از اواسط سلطنت رضاشاه تا اوایل برنامه‌ی عمرانی پنجم را دربرمی‌گیرد كه فقط معدودی از مناطق كشور رشدی بدون برنامه داشتند. هم‌زمان با افزایش بهای نفت به ضرورت برنامه‌ریزی‌های فضایی پی برده شد.

4- مرحله‌ی سوم سازمان‌یابی فضایی در ایران قبل از انقلاب را توضیح دهید. در این مرحله پاسخ‌گویی به مشكلات برنامه‌ریزی‌های دوره‌ی قبل آغاز و لزوم ساماندهی فضایی احساس شد و طرح آمایش سرزمین به عنوان ابزار توسعه‌ی فضایی كشور تلقی گردید.

5- در كشور ما آمایش سرزمین دارای چه ابعادی است؟ ابعاد ارزشی، سیاسی، قانون، علمی و هنری

6- نتایج آمایش سرزمین در زمینه‌ی جمعیت را بیان كنید. پیش‌بینی تحولات جمعیتی كشور طی سال‌های مورد برنامه‌ریزی – تعیین محدوده‌های روستایی با توجه به اولویت‌های توسعه‌ی آن‌ها – منطقه‌بندی كشور براساس وضعیت مهاجرتی آن‌ها

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 دی 1398 03:09 ب.ظ
Hello! I understand this is somewhat off-topic but I needed to ask.
Does building a well-established website such as yours take a lot of work?
I am brand new to running a blog but I do write in my diary daily.
I'd like to start a blog so I can share my personal experience and views online.
Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring bloggers.
Thankyou!
پنجشنبه 28 آذر 1398 07:12 ق.ظ
I every time used to read piece of writing in news papers but now as
I am a user of web therefore from now I am using net for posts, thanks to web.
پنجشنبه 27 تیر 1398 09:12 ب.ظ
There is certainly a great deal to know about this issue. I love all the points you've made.
شنبه 18 خرداد 1398 07:01 ق.ظ

After exploring a number of the blog posts on your website, I truly like your technique of writing a blog. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please visit my web site as well and let me know your opinion.
جمعه 6 اردیبهشت 1398 06:38 ب.ظ
スーパーブランドコピー専門店_楽天スーパーコピーブランド
جمعه 6 اردیبهشت 1398 06:37 ب.ظ
スーパーブランドコピーバッグブランド時計コピー財布専門店
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 05:01 ق.ظ
オメガスーパーコピー時計販売店、オメガコピー
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 04:59 ق.ظ
スーパーコピー業界超人気のブランドコピー時計
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 03:09 ب.ظ
確認してから銀行振り込みで支払い-スーパーブランドコピー代引き対応-スーパーコピー腕時計代引き安全-ブランドコピー財布代引き-スーパー
جمعه 30 فروردین 1398 06:05 ق.ظ
ルイヴィトンスーパーコピー代引き,ヴィトンコピー財布高品質安い老舗!
جمعه 30 فروردین 1398 06:05 ق.ظ
ブランドコピー 代引き/韓国 ブランドコピー/ブランドコピー専門店
چهارشنبه 28 فروردین 1398 02:33 ب.ظ
スーパーコピーブランド大人気を海外激安通販専門店! 【msnwatchs.com】スーパーコピーブランド大人気を海外激安通販専門店
چهارشنبه 28 فروردین 1398 02:32 ب.ظ
スーパーコピー時計、精巧に作られたのスーパーコピーブランド時計、ロレックスコピー、時計スーパーコピー
چهارشنبه 22 فروردین 1397 05:11 ق.ظ
Always keep in mind that diamond rings assure bounding of affection in your higher tomorrow for couples who are getting married.
سه شنبه 21 فروردین 1397 02:19 ب.ظ
All it will take is a little bit of good clear rational thinking, critical reasoning.
سه شنبه 21 فروردین 1397 03:13 ق.ظ
On this bracelet, the cheeks and high of every lion's head are set with turquoise and the ruff is in lapis lazuli.
سه شنبه 21 فروردین 1397 12:49 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
دوشنبه 20 فروردین 1397 10:37 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
دوشنبه 20 فروردین 1397 04:17 ق.ظ
The win-at-any-price” mentality, which has prevailed for over the past twenty years, is
altering. Thank goodness!
جمعه 17 فروردین 1397 10:30 ق.ظ
Listed here are 5 online marketing errors to help keep
a watch down for.
جمعه 17 فروردین 1397 10:06 ق.ظ
This article has six easy steps on how to do exactly
that.
سه شنبه 14 فروردین 1397 02:16 ب.ظ
Chinese individuals are superstitious about the number 4, which signifies death.
دوشنبه 13 فروردین 1397 03:56 ب.ظ
I told one guy i couldn't do 15percent within my head because I became
honest and had difficulty with percents.
دوشنبه 13 فروردین 1397 02:17 ق.ظ
In fact Indian Jewellery is considered amongst
the finest on this planet and one of many largest consumers of valuable metals, gold and
silver.
یکشنبه 12 فروردین 1397 11:35 ب.ظ
Have been taking little over a month.
یکشنبه 12 فروردین 1397 07:06 ق.ظ
This is actually the hub for many easy methods to earn from Tsu social networking.
This might be my very own review.
یکشنبه 12 فروردین 1397 05:51 ق.ظ
Only friends refer to one another as 'du'.
چهارشنبه 12 مهر 1396 07:25 ق.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
Thanks for the post. I'll certainly return.
شنبه 1 مهر 1396 12:08 ب.ظ
Hi, after reading this remarkable post i am as well cheerful to share my experience here with friends.
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:37 ق.ظ
Hey there! I've been reading your web site for some time now and finally
got the courage to go ahead and give you a shout out from
Dallas Texas! Just wanted to tell you keep up the great
work!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic