تبلیغات
گُلگَشت 20 - انواع چین خوردگی
 
گُلگَشت 20
جغرافیا ، بخشی از جامعه است .
سه شنبه 9 خرداد 1391 :: نویسنده : نبی الله حاجی زاده
 انواع چین خوردگی

انواع چین ، نحوه ایجاد و روش های شناسایی آنها

 بطور کلی چین ها را می توان بعنوان پیچ و موج های حاصله در سنگها تعریف کرد . بعبارت دیگر ، چین ها آن دسته از تغییر شکل های سنگها هستند ، که فقط باعث تغییر وضعیت سنگ می شوند ، بدون انکه در آن گسستگی بوجود آورند .

مشخصه های چین

1. لولای چین ، لولای چین خط فرضی است که نقاطی از یک لایه را که دارای حداکثر انحنا هستند ، به یکدیگر وصل می کند . لولای چین می تواند افقی ، قائم و مایل باشد .

2. سطح محوری چین ، سطح فرضی که تمام لولا های چین را در برداشته باشد ، بنام سطح محوری چین خوانده می شود . این سطح ، حتی المقدور چین را به دو قسمت متقارت تقسیم می کند .

3. محور چین ، محور چین خطی است که به موازات لولای ان است و در حقیقت می توان آن را بصورت خط مستقیمی تعریف کردکه هرگاه به موازات خود در فضا حرکت کند ، چین را بوجود می اورد . در بعضی از کتاب ها محور و لولای چین را بعنوان دو مفهوم مترادف بکار می برند .

4. دامنه های چین ، طرفین چین ، بنام دامنه های ان خوانده می شود .

5. اثر محوری چین ، فصل مشترک سطح محوری با یک سطح افقی یا قائم بنام اثر محوری ان نامیده می شود . معمولا سطح افقی را ، سطح زمین در نظر گرفته می شود .

6. خط الراس یا ستیغ ، خط الراس چین ، خط فرضی ای است که بالاترین نقاط یک چین را بهم وصل می کند . بایستی توجه داشت که اگر چه در بعضی موارد خط الراس و لولای چین خط واحدی هستند ولی این امر الزامی نیست و در پاره ای اوقات باهم متفاوت هستند .

7. خط القعر ، خط القعر هر چین ، خط فرضی است که پائین ترین نقاط ان را به یکدیگر وصل می کند .

8. قله ، بالترین نقطه یک چین بنام قله ان نامیده می شود .

9. زاویه میل چین ، وضعیت هر چینی را می توان با لولای آن مشخص کرد . در حالت کلی ، لولای چین مورب است و بنابراین ، برای مشخص کردن ان بایستی ازیموت و شیب ان را مشخص کرد .

تاقدیس و ناودیس

 1) تاقدیس ، در حالت کلی ، تاقدیس را می توان به صورت چینی که تحدب آن رو به بالاست . از انجا که در بسیاری موارد ، خط الراس چین فرسایش می یابد و نمی توان حالت یاد شده را در ان مشاهده کرد ، لذا در تعریف جامع تر ، تاقدیس به صورت چینی تعریف می شود که طبقات قدیمی تر در مرکز ان قرار دارند .شیب دو دامنه تاقدیس در جهت خلاف یکدیگر است .

2) ناودیس ، در حالت کلی ، ناودیس عبارت از چینی است که تحدب ان به طرف پائین است . در اینجا تعریف جامع تر ان ، عبارت از چینی است که طبقات جوانتر در مرکز ان قرار دارند .شیب دو دامنه به سوی یکدیگر است .

تقسیم بندی هندسی چین ها

1. چین متقارن ، چین متقارن چینی است که سطح محوری ان قائم باشد و چین را به دو قسمت متقارن تقسیم کند .

2. چین نا متقارن ، در حالتی که سطح محوری چین قائم نبوده و آن را به دو قسمت قرینه تقسیم نکند . دو دامنه این نوع چین دارای شیب زیاد است .

3. چین برگشته ، چین برگشته . چینی است که سطح محوری ان مایل و هر دو دامنه ان در یک جهت شیب داشته باشد . شیب دو دامنه این چین ها مختلف و یکی از آنها برگشته است .

4. چین خوابیده ، در حالتی که سطح محوری چین افقی یا تقریبا افقی باشد ، بنام چین خوابیده خوانده می شود .

5. چین هم شیب ، این نام به چین هایی اطلاق می شود که در یک جهت شیب داشته و شیب آنها مساوی باشد . دامنه های این چین ها ممکن است قائم ، و مایل و یا افقی باشد .

6. چین جناغی ، اگر دو دامنه چین طی زاویه تندی نسبت بهم قرار گرفته باشند ، چین حاصله بنام چین جناغی نامیده می شود .

7. چین جعبه ای ، اگر قسمت لولای چین مسطح باشد ، آن را بنام چین جعبه ای می خوانند .

8. چین بادبزنی ، چین بادبزنی چینی است که هر دو دامنه ان برگشته است . در چین بادبزنی تاقدیسی ، هر دو دامنه به سوی یکدیگر است در صورتی که در چین بادبزنی ناودیسی ، شیب دو دامنه از هم دور می شوند .

9. چین از دو سو متمایل ، اگر لولای چین ، از هر دو سو ، شیب داشته باشد ، به نام چین از دو متمایل خوانده می شوند.

10. گنبد ، عبارت است از تاقدیس که امتداد مشخصی ندارد . به عبارت دیگر ، شیب طبقات در تمام قسمت ها ، به طرف خارج متوجه است .

11. تشتک ، ناودیسی است که امتداد و محور معینی ندارد و شیب طبقات در تمام قسمت ها ، به طرف مرکز ان ، متوجه است .

تقسیم بندی چین ها بر اساس عمق آنها

الف ) چین های موازی ، چینی که در ان ضخامت لایه ها ضمن چین خوردگی ثابت می ماند .

ب ) چین های مشابه ، چین مشابه چینی است که وضعیت ان نسبت به عمق ثابت مانده و تغییری نکند . بطوری که دیده می شود ، در این چین ها ، ضخامت لایه ثابت نیست بلکه اندازه ان در قسمت های بالا و پائین چین به مراتب بیشتر از ضخامت لایه در دامنه های ان است .

ج ) چین های هماهنگ و ناهماهنگ ، در بسیاری موارد ، طبقات رویی و زیرین ، در مراحل مختلف چین خوردگی پیدا می کنند . اگر وضعیت عمومی چین خوردگی سنگها بالا و پائین یکسان باشد ، یعنی یک تاقدیس در قسمت های پائین هم چنان تاقدیس باقی بماند ، چین خوردگی ، بنام هماهنگ و در غیر این صورت بنام ناهماهنگ نامیده می شود .

د ) چین های سوراخ کننده ، ممکن است چندین لایه روی هم قرار گرفته و طبقات زیرین ، از جنس مواد شکل پذیری مانند نمک ، گچ و مواد نظیر آنهاباشد . ممکن است این مواد شکل پذیر ، در نقطه ای جمع شوند و طبقات روئی را به صورت گنبد در اورند .
سیستم چین ها

طول موج چین ، بطوری که گفتیم چین ها منفرد نیستند . فاصله بین دو قله دو تاقدیس یا ناودیس متوالی ، بنام طول موج چین خوانده می شود .طول موج چین ممکن است از چند سانتی متر تا چندین کیلومتر تغییر کند .

دامنه چین ، نصف فاصله عمودی بین خط الراس یک تاقدیس و خط القعر یک ناودیس مجاور ، بنام دامنه چین خوانده می شود .

ناودیس شکنجی ، در بسیاری موارد ناودیس بزرگ ، خود از چین های کوچک و متعددی تشکیل یافته است که در این حالت بنام ناودیس شکنجی نامیده می شود .

تاقدیس شکنجی ، تاقدیس شکنجی نیز تاقدیس بزرگی است که از چین های کوچک متعدد تشکیل یافته است . پهنای تاقدیس شکنجی نیزدرحدودچندکیلومتر است. دررشته جبال البرز نمونه های متعددی از ناودیس و تاقدیس های شکنجی رامی توان مشاهده کرد.

ژئوسینکلینال ، گرچه از نظر لغوی ژئوسینکلینال به معنی ناودیس زمین است اما نبایستی آن را به جای ناودیس بزرگ بکار برد . ژئو سیکلینال حوضه رسوبی وسیعی است که ضخامت رسوبات ان به چند هزار متر می رسد . علیرغم ضخامت زیاد رسوبات ژئوسیکلینال ها ، محیط رسوبگذاری آنها عمیق نیست و علت اصلی تجمع رسوبات ، فرورفتن تدریجی کف ژئو سیکنلینال می باشد .

ژئو آنتی کلینال ، ژئو انتی کلینال ، یک بالا امدگی وسیع است که ابعاد ان در مقایسه با ابعاد ژئو سیکلینال است . چنین پدیده ای ممکن است در داخل یا خارج ژئو سینکلینال دیده شود .

چین های پوششی ، در موارد ، چین های منفرد و مجزایی دیده می شوند که توسعه چندانی ندارند ولی روی یکدیگر می پوشانند . این چین ها بنام چین های پوششی نامیده می شود .

تک چین و پادگانه ساختمانی

اگر در ناحیه ای سنگ ها ، نسبت به سنگهای مجاور خود ، بدون ایجاد شکستگی بالاتر قرار گیرند ، سنگ های بین آنها از حالت افقی خارج شده و به حالت شیب دار قرار خواهند گرفت ، این چین خوردگی که در ان ،لایه ها در ناحیه ای بطور ملایم شیب دار می شوند ، به نام تک چین نامیده شود . بنابراین ، تک چین به طبقات شیب داری گفته می شود که شیب آنها در یک جهت باشد . اگر طبقات تک چین را در امتداد شیب ان تعقیب کنیم ، در منطقه محدودی شیب لایه ها کمتر شده و به طبقات اولیه قبل از تغییر شکل ، تبدیل می شود . این گونه طبقات بنام پادگانه ساختمانی نامیده می شود .

ریز چین

هر گاه دو لایه مقاوم یک لایه نامقاوم را احاطه کند که این لایه بر اثر (تکتونیک) حرکتی انجام دهد زیر چین در لایه نامقاوم حاصل خواهد شد .
منبع:geology90.mihanblog.com
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:45 ب.ظ

Amazing advice. Kudos!
cialis pills price each we like it cialis price generic cialis at the pharmacy weblink price cialis online prescriptions cialis only here cialis pills cialis generique 5 mg cialis per paypa when will generic cialis be available can i take cialis and ecstasy
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:37 ب.ظ

Many thanks. Quite a lot of data.

pharmacy canada drugs for sale deep web canada online pharmacies legitimate trust pharmacy canada canadian prescriptions online canadian pharmaceuticals online trusted pharmacy canada best canadian pharmacies online canada online pharmacies medication canada online pharmacies legitimate
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:47 ب.ظ

Useful tips. Thanks!
cialis dosage cialis super kamagra generic cialis with dapoxetine discount cialis cialis 20 mg best price compare prices cialis uk generic cialis at walmart venta de cialis canada buy brand cialis cheap cialis australian price
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:16 ق.ظ

Many thanks! Quite a lot of data.

cialis manufacturer coupon generic cialis pill online cialis online cialis generico en mexico generic cialis 20mg uk rx cialis para comprar opinioni cialis generico we choice cialis uk rx cialis para comprar cialis tablets
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:18 ب.ظ

Kudos. I appreciate this.
order generic cialis online cialis para que sirve buy cialis online legal side effects for cialis cialis canada on line usa cialis online we recommend cialis best buy cialis therapie cialis coupons cialis dosage amounts
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:02 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
buy uk viagra online purchase of viagra buy generic viagra online buy viagra online without prescription with overnight delivery online pharmacy viagra generic get viagra online prescription order cheap viagra buy viagra online next day delivery uk viagra order uk buy viagra online without prescription
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:53 ب.ظ

Appreciate it. Loads of stuff.

cialis side effects dangers cialis generico en mexico cialis uk next day cialis great britain cialis online holland the best choice cialis woman cialis 5 mg i recommend cialis generico cialis generico in farmacia prix de cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:13 ق.ظ

Thank you! I enjoy this.
cialis cuantos mg hay sublingual cialis online cialis daily dose generic cialis for daily use achat cialis en itali india cialis 100mg cost low cost cialis 20mg cialis dosage cialis generico en mexico link for you cialis price
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:41 ق.ظ

Amazing loads of useful knowledge.
cialis 20mg dosagem ideal cialis cialis kaufen we like it cialis price tadalafil 20mg cialis dosage cialis for daily use cialis 200 dollar savings card cost of cialis per pill interactions for cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:51 ب.ظ

Terrific facts. Regards.
we choice free trial of cialis cialis para que sirve cialis savings card cialis price in bangalore trusted tabled cialis softabs cialis generico milano cialis 20 mg cut in half when can i take another cialis buy cialis online cialis coupon
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:39 ق.ظ

Amazing postings. Thank you!
buy viagra cvs buy viagra online nz vaigra buy viagra safely online how to buy viagra online without a prescription viagra online canadian pharmacy sildenafil to buy how to safely buy viagra online viagra tablets online purchase buy viagra online with prescription
جمعه 3 فروردین 1397 03:46 ب.ظ

Awesome data. Thanks.
we recommend cialis best buy effetti del cialis female cialis no prescription order generic cialis online generic cialis at the pharmacy acheter du cialis a geneve cialis 5mg prix cialis pills how do cialis pills work cialis dose 30mg
یکشنبه 27 اسفند 1396 10:30 ب.ظ

Thank you. I value this!
buy cialis online pastillas cialis y alcoho cialis diario compra viagra vs cialis canadian drugs generic cialis cialis from canada cialis side effects we like it cialis soft gel cialis generico postepay buy brand cialis cheap
یکشنبه 26 شهریور 1396 03:57 ق.ظ
Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you could do with a few pics to drive the message
home a bit, but other than that, this is excellent blog.
A great read. I will definitely be back.
پنجشنبه 9 شهریور 1396 05:06 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.

Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Appreciate it
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت